Derek Prince Ministries Česká Republika

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Postavený na skále

E-shop
PNS 001 - Vzít Boha vážně
PNS 001 - Vzít Boha vážně

Postavený na skále 1
4 strany formátu A4

První vyučovací dopis Dereka Prince

Když jsem nedávno přemýšlel nad různými definicemi víry, přišel jsem na svou vlastní: Víra znamená vzít Boha vážně. Byl to výsledek setkání s mnoha křesťany, kteří prohlašovali, že mají víru, avšak bylo zřejmé, že Boha neberou vážně. Brát Boha vážně, znamená brát vážně jeho Slovo. Pokud s námi někdo mluví, ale my ignorujeme, nebo dokonce odmítáme většinu z toho, co nám říká, nepochybně ho nebereme vážně. V podstatě jsme vinni neúctou. To samé platí o Bohu.

5 Kč Přidat
PNS 002 - Iluze nezávislosti
PNS 002 - Iluze nezávislosti

Postavený na skále 2
4 strany formátu A4

„Budete jako Bůh znát dobré i zlé.“ (1. Mojžíšova 3:5) To je jistě vznešený a chvályhodný ideál - být jako Bůh. Jak by na tom mohlo být něco špatného? Ale když to vyslovil satan v podobě hada, svedl tím Adama a Evu do katastrofy, jejíž důsledky ovlivnily všechny jejich potomky. Co bylo tou přehlédnutou léčkou, do které se Adam a Eva chytili? Byl to motiv - nevyřčený, ale naznačený - slib nezávislosti. Když jednou dokážete rozlišit, co je dobré a co zlé, budete se moci rozhodovat sami. Pak už nebudete závislí na Bohu. Tato sobecká touha po nezávislosti byla dědičně přenesena na celou lidskou rasu, která pochází z Adama a Evy. Je to vlastní rys „starého Adama“ - padlé hříšné přirozenosti, která číhá v každém z nás.
5 Kč Přidat
PNS 003 - Následuj mne!
PNS 003 - Následuj mne!

Postavený na skále 3
4 strany formátu A4

Kdyby tě někdo požádal, abys popsal křesťanský život dvěma slovy, jak bys reagoval? Já osobně bych bez zaváhání odpověděl: Následování Ježíše. To je podstata křesťanského života. Živou ilustrací toho je obrácení Matouše, výběrčího daní. (Matouš 9:9) Jak si tak seděl ve své kanceláři a vybíral daně, procházel kolem Ježíš a jednoduše pronesl dvě slova: „Následuj mne.“ Matoušova věčnost závisela na jeho reakci. Postavil se a vykročil za Ježíšem.
5 Kč Přidat
PNS 004 - Uvědomuješ si, jak jsi vzácný?
PNS 004 - Uvědomuješ si, jak jsi vzácný?

Postavený na skále 4
4 strany formátu A4

Více než padesát let se snažím pomáhat lidem s mnoha různými problémy v jejich životech. Nakonec jsem došel k překvapujícímu závěru: základním problémem nás lidských bytostí je to, že si nejsme vědomi toho, jak jsme vzácní. Důsledkem toho se dopouštíme těch nejtragičtějších chyb. Jsme jako dědicové obrovského majetku, ale prodáváme své dědictví za něco nesrovnatelně méně hodnotného: za noc sexu, cigaretu marihuany, večírek se spoustou alkoholu, nepoctivé finanční transakce. Nebo si ceníme sami sebe o něco více, třeba v hledání prestižní pozice v politice či světě zábavy nebo nějaké vysoké církevní pozice. Ale všechna tato prestiž se nemůže rovnat velikosti našeho dědictví, které za ni měníme. Abychom dokázali vyjádřit naši skutečnou hodnotu lidských bytostí, musíme si povšimnout jedinečného a zázračného způsobu, jakým byl Adam - praotec naší rasy - stvořen.
5 Kč Přidat
PNS 005 - Dovol Duchu svatému, aby tě vedl
PNS 005 - Dovol Duchu svatému, aby tě vedl

Postavený na skále 5
velikost A4, 4 strany, plnobarevný, na křídovém papíru

Během mnoha let své služby jsem často vyučoval o Duchu Svatém. Mojí zkušeností bylo, že lepší porozumění Ducha Svatého nás může učinit mnohem efektivnějšími pro Boží království. Právě Duch Svatý pokračuje v Ježíšově službě v našich životech. Jednou z klíčových služeb Ducha Svatého je být naším Vedoucím. Byl poslán Bohem Otcem, aby nás vedl životem.
5 Kč Přidat
PNS 006 - Líbit se svému Otci
PNS 006 - Líbit se svému Otci
Postavený na skále 6
velikost A4, 4 strany, plnobarevný, na křídovém papíru

Charismatičtí a evangeličtí křesťané rádi citují Ježíšova slova z Janova evangelia 14:6: „Já jsem ta cesta, pravda a život, nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ Jsem přesvědčen, že mnozí z nás porozuměli jen první polovině tohoto verše. Cesta má smysl, jen když vede k cíli. Ježíš je cesta, ale Otec je cíl.
5 Kč Přidat
PNS 007 - Soud začíná v Božím domě
PNS 007 - Soud začíná v Božím domě

Postaven na skále 7
velikost A4, 4 strany, plnobarevný, na křídovém papíru

V Evangeliu podle Lukáše 17:26-30 Ježíš předpověděl, že období před Jeho návratem bude podobné jako za dnů Noeho a Lota. Specificky vzpomněl osm aktivit charakteristických pro toto období: jezení, pití, ženění, vdávání, kupování, prodávání, stavění, sázení. Avšak na těchto aktivitách není nic hříšného. V čem potom spočíval problém?
5 Kč Přidat
PNS 008 - Příprava na vládu s Kristem
PNS 008 - Příprava na vládu s Kristem

Postaven na skále 8
velikost A4, 4 strany, plnobarevný, na křídovém papíru

Bůh má dvojitý záměr v našem vykoupení. Z negativní stránky nás chce zachránit od pekla – za což bychom měli být doživotně vděční. Z pozitivní stránky si pro sebe připravuje lid, který bude sdílet trůn s Kristem.
5 Kč Přidat
PNS 009 - Kdo je Duch svatý
PNS 009 - Kdo je Duch svatý
Postavený na skále 9
4 strany formátu A4

Bible obsahuje nadpřirozeně inspirované zjevení Boha. Bůh je však vůči nám takový „unikátní”, že je někdy nutné upravit nebo rozšířit naše obvyklé formy vyjadřování, abychom mohli vystihnout jasné biblické zjevení Boha.

Podobenství o světle
Účast trojjediného Boha na vykoupení člověka
5 Kč Přidat
PNS 010 - Ovoce Ducha svatého
PNS 010 - Ovoce Ducha svatého
Postavený na skále 1
4 strany formátu A4

Moje předchozí kapitola byla zaměřena na dary Ducha Svatého. V této kapitole zaměříme naši pozornost na ovoce Ducha.
Mezi dary a ovocem existuje rozdíl v jejich přirozenosti. Můžeme to ilustrovat porovnáním vánočního stromku s jabloní.

Sedm stupňů duchovního vývoje


5 Kč Přidat
PNS 011 - Dary Ducha svatého
PNS 011 - Dary Ducha svatého
Postavený na skále 1
4 strany formátu A4

Když Abraham poslal svého služebníka z Kanaánu do Pádan Aramu, aby našel manželku pro jeho syna Izáka, sluha naložil deset velbloudů, které bral s sebou. Na Středním východě jsem na vlastní oči viděl, kolik se dá naložit na jednoho velblouda. Je to neuvěřitelné!

Devět nadpřirozených darů
Dary, které si nemůžeme zasloužit
Omezení duchovních darů
5 Kč Přidat
PNS 012 - Humanismus - předchůdce antikrista
PNS 012 - Humanismus - předchůdce antikrista
Postavený na skále 1
4 strany formátu A4

„Neboť náš zápas není proti krvi a tělu, ale proti vládám, proti autoritám, proti světovládcům této temnoty, proti duchovním [mocnostem] zla v nebeských [oblastech].“ Efezským 6:12

Jeden ze základních požadavků pro vítězství je identifikovat původ těchto sil, které působí v jakékoliv situaci. V posledních měsících, když jsem tak přemýšlel nad vývojem ve světě - a hlavně v USA a Izraeli - věřím, že mi Bůh ukázal identitu špatné, klamavé moci, kterou chce satan použít k dosažení svých záměrů na konci tohoto věku.
5 Kč Přidat
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky