IZRAEL A ŽIDOVSKÝ LID - Derek Prince Ministries Česká republika

Derek Prince Ministries - ČR
Přejít na obsah

IZRAEL A ŽIDOVSKÝ LID

O NÁS > O AUTOROVI
IZRAEL A ŽIDOVSKÝ LID
Derek říká:
"Protože jsem vyrostl v Anglii, nebyl jsem nikdy antisemita, ale nevěděl jsem a nestaral jsem se příliž o Židy. Měl jsem dva židovské přátele v Cambridge, ale ti byli úplně přizpůsobení životu na Západě."

Když Britská armáda poslala Dereka do Jeruzaléma právě na konci druhé světové války, Derek se díval v bázni a úžasu, jak se Židé vraceli z mnohých různých zemí po skoro dvoutisíciletém exilu. Když četl knihy proroků Izaiáše, Jeremiáše a Ezechiela, uvědomil si, že na vlastní oči vidí naplnění biblického proroctví.

Jako hostující student Hebrejské univerzity (v té době jediný pohan) a v každodenním životě s Lýdií a šestmi židovskými dcerami viděl trpělivost a věrnost Boha a houževnatost Židů při procházení každým druhem tlaku a ponížení. Derek říká:

"Máme vůči Židům velký dluh. Bez nich by Církev neměla patriarchy, proroky, apoštoly, Bibli a ani Spasitele. Mým nejcennějším majetkem v mém životě je moje Bible a děkuji za ni Židům."

Přednictvím brožurky "Náš dluh vůči Izraeli" a svém mluveném poselství Derek Prince probudil křesťany na celém světě k převzetí zodpovědnosti vůči Izraeli a Židům. Jeho kniha "Zaslíbená země" (první vydání vyšlo pod názvem "Poslední slovo o Středním východě") se věnuje detailně proroctvím, která se v současnosti naplňují. Tato kniha vykládá Boží plán pro Střední východ v čase blížícího se konce.
V jiné knize "Osud Izraele a Církve" popisuje sedmdesátdevět výskytů slova Izrael nebo Izraeliti v Novém zákoně a dospívá k závěru, že slovo Izrael nikdy není používané jako synonymum pro Církev. Vysvětluje, jak Církev potřebuje rozeznat zvláštní poslání Izraele a sladit se s Božími záměry.
V národě za národem odhalil Derek současné celosvětové naplnění pasáže z knihy proroka Jeremiáše 31,10:

"Slyšte, pronárody, Hospodinovo slovo, na vzdálených ostrovech oznamte toto: "Ten, který rozmetal Izraele, shromáždí jej, bude jej střežit jako pastýř své stádo."

v Ježíšových slovech z Evangelia podle Matouše 4,21 přišel k závěru:

"Dnes se splnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli."

Apelujíc na své posluchače k pozitivní odezvě cituje tři podobenství z Evangelia podle Matouše 25. kapitoly a říká:

"V každém podobenství byli ti, které Bůh soudil a odvrhl. Proč? Všichni měli společnou vlastnost: apatii a pasivitu. Nebylo to to, co udělali, ale to, co neudělali. Jsme buď s, a nebo proti, buď shromažďujeme, a nebo rozptylujeme, buď stavíme, a nebo bouráme. Neexistuje žádná neutrální půda. Toto si vyžaduje od nás jakožto křesťanů potěšovat a modlit se za Izrael."

Derek prokázal svoji slastní důvěru v prorocká Písma životem v Izraeli a tím, že procházel společně se Židy přes tlaky a zkoušky každodenního života. Díval se na své přímluvné modlitby jako na své hlavní poslání: modlit se k Bohu, aby naplnil své Slovo a přinesl spasení na Střední východ, Židům, muslimům i formálním křesťanům.
DEREK PRINCE MINISTRIES CZECH REPUBLIC z.s.
Na Pršíně 56
Kolín III
280 02 Kolín
info@derekprince.cz
IČO: 09 41 02 95
Návrat na obsah